פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > מטפורה בחשיבה החינוכית
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מטפורה בחשיבה החינוכית - 10568
מרכז/ת ההוראה: ד"ר דבורה בן-שיר

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה בחינוך, ואחד מבין הקורסים הוראה יחידנית, אתגרים בניהול בית ספר, הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות?, פרקים בסוציולוגיה של החינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' ישעיהו שן, ד"ר ניבה ולנשטין; טובה צורף (עריכה)

יועצים: פרופ' זיוה בן-פורת, פרופ' שרה גורי- רוזנבליט, פרופ' רחל גיורא, פרופ' יעל זיו, פרופ' דוד פישלוב, פרופ' סידני שטראוס

הקורס מנתח תאוריות מרכזיות בתחום החשיבה המטפורית והאנלוגית, תוך שימת דגש על תחום החינוך. נקודת המוצא היא שהמטפורה מהווה מנגנון הכרחי לחשיבה, להבנה, לקומוניקציה, וללמידה, ושבאמצעותו רוכשים ידע חדש על בסיס אנלוגיה לידע קודם.

חומר הלימוד

חומר הלימוד מבוסס על קריאת מאמרים בעברית ובאנגלית (בהיקף של 600 עמודים), ועל מדריך למידה המציג את התחום הכללי שבו עוסקים המאמרים ומסייע לזהות ולהגדיר את הבעיות המרכזיות הנדונות במאמרים. המדריך כולל גם מטלות שונות.

מבנה הקורס

שער א

מבוא: המטפורה בשפה ובחשיבה

שער ב

מטפורות של למידה

שער ג

תפיסות מטפוריות של המערכת הבית-ספרית

שער ד

המטפורה והאנלוגיה כמכניזם ללמידה ולרכישת ידע

שער ה

מטפורות בטיפול ובייעוץ חינוכי

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.