פא"ר > המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת > זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני
שלום אורח  הרשם לפא"ר
זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני - 10569
מרכז/ת ההוראה: ד"ר משה ברנט

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא לסוציולוגיה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס מגמות בחברה הישראלית.

פיתוח הקורס: פרופ' אליעזר בן-רפאל, ד"ר ליאור בן-חיים רפאל; עדה כהן (עריכה)

יועצים: פרופ' יוסף גורני, פרופ' יהודה ניני, פרופ' ארנסט קראוס

קורס זה דן בזהות היהודית ומתמקד בתשובות הרבות שניתנו לשאלה "מהו ומיהו יהודי?". בקורס נבחנת השאלה האם תשובות אלה עדיין נותנות ביטוי למידה כלשהי של המשכיות היסטורית-תרבותית, או שמא מבטאות נטייה לפיצול ולהיפרדות של הזהות היהודית. הדיון ב"מיהו ומהו יהודי?" משיק להתייחסות של הסוציולוגים לזהות הקולקטיבית כדבר הפתוח לפרשנויות שונות, העשוי לקבל ניסוחים שונים בחוגים שונים ובתקופות שונות.

בהתייחס למטרות אלו, מבקש הקורס לעמוד על השאלה האם עדיין מתאים לדבר על זהות יהודית אחת, או שמא מתאים יותר לדבר על "משפחה" או "משפחות" של זהויות יהודיות, ואולי אף על התפתחויות המובילות ליצירת "עמים יהודיים" שונים. חקירת הזהויות היהודיות בנות-זמננו מפרספקטיבה זו מחייבת, בין היתר, תשומת לב לשינויים שחלו בסמני תרבות אשר גילמו תפקיד מכריע אצל היהודים מדורי דורות, כגון: הממד הדתי, היחס ל"ארון הספרים", וההיבט הלשוני. כמו כן, הקורס עוסק בשאלת ה"הזדהות" עם הזהות, קרי, המידה שבה מי שרואה עצמו כחלק של הקולקטיב היהודי אמנם רואה את זהותו היהודית כעובדה משמעותית בעיצוב חייו.

הפרקים השונים של הקורס מתמקדים בתקופות ובנסיבות השונות שהיהודים הכירו מאז נכנסו לעידן המודרני – קרי, התקופה שלאחר האמנסיפציה, המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21. עבור כל תקופה יידונו הזרמים שפיצלו את היהודים מבחינת האופן שבו הגדירו את עצמם ככאלה ומבחינת האופן שבו התפתחה הרבגוניות הנוכחית. בתחילתו, מתייחס הדיון לזהות המסורתית של היהדות כפי שאפשר לדלות אותה מארון הספרים היהודי, שם ניתן למצוא מה הן נקודות המוצא הזהותיות, שביחס אליהן מה שאנו מוצאים מאוחר יותר הוא בחזקת שינוי, טרנספורמציה או מהפכה.

חומר הלימוד מבוסס על הספר זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני מאת א' בן-רפאל ול' בן-חיים (האוניברסיטה הפתוחה, 2007) ועל מקראה.

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.