פא"ר > המחלקה לניהול ולכלכלה > דיני תאגידים למנהלים
שלום אורח  הרשם לפא"ר
דיני תאגידים למנהלים - 13018
מרכז/ת ההוראה: עו"ד רונן מנשה

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני במינהל עסקים.

פיתוח הקורס: פרופ' הדרה בר-מור; יעל אונגר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יצחק הדרי, ד"ר רות פלאטו-שנער, ד"ר יחיאל בהט, ד"ר יורם דנציגר

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות ידע בדיני התאגידים הנהוגים בישראל על מקורותיהם המגוונים: חקיקה (‏במיוחד חוק החברות, תשנ"ט-1999‎)‏, פסיקה וספרות; להבהיר מהותם של התאגידים, לרבות חברה, שותפות, אגודה שיתופית ועמותה; לערוך בדיקה מקיפה של אופן התנהלותה של חברה בע"מ, ממועד ייזומה ועד פירוקה; לבחון מהותה של הפירמה כמכשיר כלכלי לגיוס הון בעידן הקפיטליסטי. בקורס יושם דגש מיוחד על בעיית הנציג כמוטיב מרכזי בדיני התאגידים, וההשלכות על ניהול החברה.

נושאי הלימוד

דיני החברות במאה ה-21 בראי חוק החברות החדש והבהרת ההבדלים בין חברה ציבורית ופרטית; מהותה של החברה בע"מ כאישיות משפטית נפרדת, יעילות הגבלת האחריות של בעלי המניות וכללי הרמת מסך; התורה האורגנית, ואחריות הפירמה ונושאי המשרה; המשטר בחברה וניהולה; הבהרת מערכת היחסים בין כל קבוצות בעלי העניין בחברה (‏בעלי מניות, מנהלים, נושים‎)‏ ופירוט המנגנונים להסדרת מצבי עימות ביניהם; מקורות מימון החברה ומכשירים משפטיים להסדרת היחסים של הפירמה עם המממנים: בעלי מניות, מחד, ומלווים שונים, מאידך; חלוקת רווחים על רקע האינטרסים הנוגדים של בעלי מניות ונושים; סוגי תביעות כסעד עממי, תביעות נגזרות ובמיוחד תביעות ייצוגיות; מצבים מיוחדים בחייה של הפירמה: כינוס, שיקום ופירוק.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס, על מקראה הכוללת מאמרים ופסיקה ישראלית וזרה, בעיקר מארצות-הברית ומאנגליה, וכן על מדריך למידה.

כרך א

חלק ראשון

התאגיד – מהות, מיון, סיווג

חלק שני

האישיות המשפטית

כרך ב

חלק שלישי

הון חברה

כרך ג

חלק רביעי

המשטר בחברה והממשל התאגידי

כרך ד

חלק חמישי

חובות דיווח וגילוי, תרופות וסעדים בחברה

חלק שישי

שינוי מבנה של חברה