פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה - 14007
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אמירה רום

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך

תנאי קבלה: הקורס שיטות מחקר בחינוך.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט,

ד"ר דוד מצר

יועצים: פרופ' תמר לוין, פרופ' זמירה מברך, פרופ' דוד נבו

הקורס דן בהתפתחות החשיבה העיונית והמעשית של תורת ההערכה בחמישים השנים האחרונות, וכן בוחן את המושגים הייחודיים המשמשים אותה. הקורס מציג גישות שונות להערכת תכניות, פרויקטים והישגים לימודיים ובוחן מודלים נבחרים בשלבי התכנון, הפיתוח והיישום שלהם. דגש מיוחד מושם על הערכה בית ספרית בהיבטיה השונים ועל הערכת תכניות בסביבות עתירות טכנולוגיה.

מטרות הקורס

•  

להתוודע לחשיבות ההערכה בחינוך ולהתפתחות החשיבה העיונית והמעשית שלה בהיבטים השונים: מנהל וארגון, פיתוח תכניות חינוך, הוראה ולמידה וכן הערכה של האמצעים המשרתים תחומים אלה.

•  

להכיר גישות, שיטות וכלים עדכניים להערכת מטרות, תכניות פעולה, תהליכים ותוצריהם הנהוגים או המתקיימים בבית הספר וברמות אחרות של המערכת החינוכית.

•  

להתנסות בתכנון וביישום ראשוניים של פעולות הערכה בנושא או באובייקט ממשי.

נושאי הלימוד

א.

מבוא, הגדרות ומושגים מרכזיים בהערכה, תפקידי ההערכה ומושאיה, סקירה של התפתחות התחום.

ב.

סוגי המידע, קריטריונים להערכה, לקוחות ההערכה, תהליך ההערכה, הערכה חיצונית לעומת פנימית ושיטות המחקר בהערכה.

ג.

גישות חלופיות להערכת תכניות ופרויקטים לימודיים.

ד.

תכנון פעולות הערכה וביצוען.

ה.

הערכת פעולות ההערכה.

ו.

הערכה בית ספרית – תכניות, פרויקטים וחומרים, מורים ותלמידים.

ז.

סוגיות נבחרות – אתיות וערכיות בהערכה.

חומר הלימוד

•  

הספר:

R.E. Stake, Standards-Based and Responsive Evaluation (Sage Publications, 2004).

הספר מציג ובוחן גישות שונות בהערכה, ובכך מאפשר למעריכים לבחור מבין הגישות את המתאימה והרצויה להם לעבודתם. כמו כן, הספר דן בסוגיות מרכזיות הקשורות בתכנון ובהפעלת פעולות הערכה.

•  

ספרו של ד נבו הערכה בית ספרית, דיאלוג לשיפור בית הספר (רכס, 2001).

•  

שתי מקראות (עברית ואנגלית) ובהן מאמרים רלוונטיים לקורס.

•  

מדריך למידה הכולל סקירות מבוא קצרות, קטעי קישור או סיכום ושאלות המנחות את הקריאה בספרי הלימוד ובמקראות.